30 СУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СОФИЯ
Начало Новини История Педагогическа колегия За нас Дейности Прием Профил на купувача Контакти

......................ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА 30 СОУ за възлагане на обествена поръчка ...... ТУК
......................Използвани съкращения:

......................ВПППВОП-Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на общественипоръчки
......................ЗОП-Закон за обществени поръчки;
......................ППЗОП-Правилник за прилагане на ЗОП;
......................ЗЗД-Закон за задълженията и договорите;
......................ОП-Обществена поръчка;
......................АОП-Агенция за обществени поръчки;
......................План за разходи по бюджет 2016-2017 по параграфи;

......................Отчет бюджет 2017 - тримесечие

......................ПОКАНИ за 2017 г.
......................Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица
......................Заповед
......................Заповед
......................Покана
......................Документация за печат (Приложения с № 1, 2)
......................Протокол на комисията
......................Решение за определяне на изпълнител

......................Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор
......................Заповед
......................До топлофикация
......................Покана
......................Документация за печат (Приложения с № 1, 2, 3)
......................Протокол на комисията
......................Решение за определяне на изпълнител

......................ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ за 2016 г.
......................Този раздел съдържа информация за електронни преписки (досиета) със самостоятелен идентификационен номер
......................на публичната покана в РОП и дата на създаването й.

......................Вид на процедурата: Публична покана
......................Име напоръчката: “Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и изграждане на безжична мрежа по НП “ИКТ в училище”
......................Уникален номер в Регистъра на АОП: № 9050149/04.02.2016г.
......................Заповед за откриване на процедура
......................Публична покана на АОП
......................Техническа спецификация
......................Документация ИКТ
......................Документация ИКТ за печат
......................Протокол на комисията
......................Решение на възложителя